Corona

COVID-19

Protocol

Inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Versie 1.1

2 maart 2021

Inleiding

De duivensport kan op een dusdanige manier georganiseerd worden dat de leden geen onderling contact met elkaar hebben. In de normale situatie is het verzamelen van de duiven en het verwerken van de vluchtgegevens een activiteit die gezamenlijk wordt uitgevoerd in en rondom het verenigingsgebouw. Voor het overige is de duivensport een individuele hobby die wordt bedreven op het perceel van de liefhebber. Met de in dit protocol omschreven voorschriften kunnen de werkzaamheden in de vereniging eenvoudig zo georganiseerd worden dat er geen contact is tussen de leden binnen de 1,5 meter.

We onderscheiden in dit protocol vier fasen. Het aanleveren van de duiven hierna, ‘het inkorven’. Het ophalen van de duiven bij de vereniging hierna, ‘het inladen’. Het vervoer van de duiven naar de losplaats hierna, ‘het vervoer’. Als laatste de handelingen die moeten worden uitgevoerd na aankomst van de duiven hierna, ’het afslaan’.

Zoals gezegd is het houden van postduiven een individuele hobby. Het inkorven en afslaan zijn de activiteiten die normaal een gezamenlijke activiteit zijn. We hebben met dit protocol ook deze handelingen zodanig ingericht dat er geen contact is tussen de verschillende liefhebbers.. Bij alle voorkomende werkzaamheden wordt in dit protocol een onderlinge afstand van 1,5 meter gehanteerd en zijn er duidelijke instructies op het gebied van hygiëne.

Welzijn van de duiven

Postduiven zijn in de loop der eeuwen zo gefokt dat zij gezamenlijk in groepen terug naar huis vliegen nadat ze op een aangewezen plaats zijn gelost. Om deze eigenschap te behouden is het van groot belang dat ze van jongs af aan leren zich te oriënteren en in grote groepen naar huis vliegen. Het is daarom voor de duiven noodzakelijk om zich te ontwikkelen door jaarlijks aan voldoende vluchten deel te nemen waarbij de afstand geleidelijk wordt opgebouwd.

Het vliegen van duiven is geen activiteit die het risico op verspreiding van het virus vergroot.

Uit onderzoek van Shi et. al. 2020[1] is gebleken dat 2 andere vogelsoorten niet gevoelig zijn voor het virus dat Covid-19 veroorzaakt.  Resultaten van infectiestudies in postduiven zijn op dit moment niet beschikbaar.

Organisatie van de postduivensport m.b.t. de coronamaatregelen

 • De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (www.duivensportbond.nl ) draagt als overkoepelende organisatie zorg voor de vereiste protocollen.
 • De afdelingen hebben een rol als het gaat over toezicht op de verenigingen, vervoer en lossing van de duiven op de losplaats.
 • De verenigingen zijn aangewezen om een omgeving te creëren waar duivenhouders onder veilige omstandigheden hun duiven kunnen inkorven volgens de 1,5-meter-samenleving.
 • De werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven WOWD ( www.wowd.nl ) doet wetenschappelijk onderzoek en geeft advies rondom het welzijn van duiven in de duivensport.

Veilig openstellen van verenigingsgebouwen
Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het veilig openstellen van hun verenigingsgebouwen. Hierbij wordt het maatschappelijk belang in acht genomen om liefhebbers zo snel mogelijk in een gecontroleerde en veilige omgeving weer te laten deelnemen aan de vluchten met postduiven. Aan verenigingen wordt met dit protocol voor het seizoen 2021 de mogelijkheid geboden om haar verenigingsgebouw onder strikte voorwaarden open te stellen ten behoeve van het inkorven van de duiven.

Zelfregulering
Alle afdelingen bezoeken wekelijks minimaal 10% van alle aangesloten verenigingen dit kan tijdens het inkorven maar ook bij het afslaan zijn. De afdelingen rapporteren onrechtmatigheden bij de Werkgroep COVID 19 NPO. Het protocol is een dynamisch document dat op basis van de bevindingen van de afdelingen en de actualiteit zal worden aangepast.

Algemene voorwaarden

 1. Activiteiten zijn alleen toegestaan als het afdelingsbestuur het verenigingsgebouw heeft goedgekeurd.
 1. Verenigingen weten wie er aanwezig zijn in het verenigingsgebouw en zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van alle voorschriften uit dit protocol.
 2. Verenigingen informeren bij de ingang hun leden over de hygiëneregels in het verenigingsgebouw via een poster of banner.
 3. In het verenigingsgebouw en daarbuiten hanteren we de geldende richtlijnen van het RIVM, waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd blijft en er geen lichamelijk contact ontstaat.
 4. Het dragen van een mondmasker wordt dringend geadviseerd.
 5. Verenigingen dienen looproutes dan wel scheidingsvakken aan te brengen om de voorgeschreven afstand (1,5 meter) te bewaren.
 6. De verenigingen dienen op strategische posities desinfecterende middelen te plaatsen.
 7. Iedereen die het gebouw betreedt en/of verlaat desinfecteert zijn/haar handen.
 8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voortdurend desinfecteren van de apparatuur.
 9. Het toilet wordt na gebruik direct gedesinfecteerd.
 10. Wanneer maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan het bestuur een lid (tijdelijk) de toegang tot het verenigingsgebouw ontzeggen dan wel het lidmaatschap intrekken.
 11. De geldende protocollen bevinden zich ter inzage in het verenigingsgebouw en kunnen getoond worden in geval van controle.
 12. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen en dient daarop toe te zien. Personen die zich niet houden aan de voorschriften worden geweigerd.
 13. Het afdelingsbestuur kan een instemming intrekken als gebleken is dat een vereniging zich niet houdt aan de geldende regels.

Algemene regels voor leden en voor betrokkenen bij het inkorven, vervoer, lossen en afslaan

 1. Bij klachten, blijf thuis en korf geen duiven in (ook niet door iemand anders), ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Blijf ook thuis en korf geen duiven (ook niet door iemand anders) als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking of positief getest op Corona. Inkorven mag weer als de quarantaine van alle gezinsleden is opgeheven.
 2. Volg de aanwijzingen van de toezichthouder altijd op.
 1. Houd u aan de regels voor aankomst en vertrek.
 2. Vermijd fysiek contact.
 3. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.
 4. In het verenigingsgebouw wordt het dragen van een mondmasker dringend geadviseerd.

Rollen en taakverdeling per inkorftafel

In het verenigingsgebouw kunnen – na toestemming van de afdeling – maximaal twee inkorftafels worden ingericht. Het toekennen van een tweede inkorftafel is een uitzondering bedoeld voor grote verenigingen. De tweede inkorftafel staat bij voorkeur in een andere ruimte en anders op minimaal drie meter afstand van de andere inkorftafel. De onderlinge afstand van 1,5 meter dient altijd gehanteerd te worden, daarnaast dienen alle voorschriften uit dit protocol te worden opgevolgd. Hieronder een toelichting op de verschillende rollen:

 • De toezichthouder, de persoon die optreedt als toezichthouder en die de liefhebbers afroept volgens schema. Na het in ontvangst nemen van de klok en/of de manden desinfecteert de toezichthouder deze op de plaatsen waar er overdracht mogelijk is.
 • De inkorver, de persoon die het inkorven van de duiven verzorgt. Het gaat om het gehele proces, het uit de mand halen van de duif, de duif over de inkorfantenne halen, het ringnummer controleren en de duif in de verzendmand plaatsen.
 • De digitaal ondersteuner, de persoon die de computer bedient en de data van de klokken in- en uitleest.
 • De liefhebber, deze is niet aanwezig bij het inkorven van de duiven en wacht buiten het gebouw.

Als er een tweede inkorftafel wordt toegekend wordt deze bemand door een inkorver en een toezichthouder. Hiermee komt het totaal aanwezige personen dan op vijf. Twee inkorvers, twee toezichthouder en één digitaal ondersteuner.

Achtereenvolgens wordt nu ingegaan op

 • Protocol inkorven van de duiven
 • Protocol vervoer van de duiven                                                                                           
 • Protocol lossen van de duiven
 • Protocol afslaan van de klokken                           

Protocol inkorven van de duiven

Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de toezichthouder aanwezig is. De liefhebbers komen op afspraak met hun duiven naar het verenigingsgebouw volgens een vooraf door de vereniging opgesteld rooster. De liefhebber dient de manden en de klok thuis te reinigen en te ontdoen van stof en vuil. Een vuil oppervlak kan niet goed gedesinfecteerd worden. De liefhebber dient de doffers en duivinnen gescheiden aan te bieden. Voor en na het aanbieden van de duiven wacht de liefhebber buiten het verenigingsgebouw; er dient altijd 1,5 meter afstand te worden bewaard.

 1. De toezichthouder ontvangt de liefhebber. Een liefhebber die nog niet aan de beurt is wacht buiten het verenigingsgebouw en vermijd contact met anderen;
 2. De liefhebber haalt de duiven uit de auto en plaatst de manden en de klok op een door de vereniging aangewezen plaats;
 3. De toezichthouder desinfecteert de klok en de manden en zet deze klaar voor de inkorver en de digitaal ondersteuner.
 4. De digitaal ondersteuner stelt de klok, indien noodzakelijk, in en legt deze klaar voor de inkorver.
 5. De inkorver sluit de klok aan op de inkorfantenne. De inkorver voert het gehele proces van inkorven zelfstandig uit. Het uit de mand nemen van de duiven, het halen van de duiven over de inkorfantenne, het controleren van de ring en het inkorven van de duif in de reismand;
 6. Na de laatste duif geeft hij de digitaal ondersteuner een teken dat het inkorven is afgerond.
 7. De toezichthouder legt de klok klaar voor de digitaal ondersteuner;
 8. Na het uitlezen van de klok geeft de digitaal ondersteuner een teken aan de toezichthouder;
 9. De toezichthouder desinfecteert de manden en de klok en plaatst deze weer op de afgesproken plaats. De liefhebber krijgt een teken dat het inkorven is afgerond;
 10. De toezichthouder en digitaal ondersteuner ondertekenen beurtelings de inkorflijst en houden hierbij 1,5 meter afstand;
 11. De liefhebber laadt zelf de manden weer in de auto en vertrekt aansluitend;
 12. Na iedere liefhebber desinfecteren de toezichthouder, de inkorver en de digitaal ondersteuner grondig hun handen. De volgende liefhebber wordt aangeroepen en de procedure herhaalt zich.

Protocol vervoer van de duiven

 1. Het laden van de manden in de vrachtwagen wordt uitgevoerd in tweetallen, waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor het lossen van lege manden.;
 2. Voor het laden en lossen van de manden worden per vereniging maximaal vier personen ingezet;
 3. De duiven worden vervoerd volgens de actuele regels die gelden in de (internationale) transportsector. De convoyeur (verzorger) mag meereizen in de cabine van de truck;
 4. Het water geven van de duiven gebeurt via het aanwezige systeem;
 5. Bij het verzorgen van de duiven wordt de 1,5 meter afstand in het gangpad gehanteerd;
 6. Betrokkenen dragen bij de verzorging en het lossen van de duiven handschoenen (latexvrij) en na alle handelingen worden de handen gedesinfecteerd.

Door de manden zo te dragen hanteren we de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter.

Protocol lossen van de duiven

 1. Op de losplaats dienen de convoyeur en chauffeur de door het RIVM uitgebrachte regelgeving in acht te nemen. Minimaal 1,5 meter afstand bewaren; geen lichamelijk contact;
 2. Betrokkenen dragen handschoenen (latexvrij);
 3. Na de lossing van de duiven wordt de losplaats schoon achtergelaten. Vuil wordt in afvalzakken verzameld en de zak wordt dichtgebonden en bij thuiskomst in de afvalcontainer gedeponeerd;
 4. Voor vertrek desinfecteert iedereen de handen.

Protocol afslaan van de klokken

 1. Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de toezichthouder aanwezig is;
 2. De liefhebber komt met zijn/haar klok naar de vereniging volgens een vooraf door de vereniging opgesteld rooster;
 3. Liefhebbers worden opgeroepen door de toezichthouder en wachten op zijn/haar beurt buiten het verenigingsgebouw. Liefhebbers houden altijd 1,5 meter afstand in acht;
 4. De liefhebbers leveren hun klok in bij de toezichthouder die deze desinfecteert en klaarlegt voor de digitaal ondersteuner;
 5. De digitaal ondersteuner leest de klok uit, print de aankomstlijst en geeft een teken aan de toezichthouder;
 6. De digitaal ondersteuner en de toezichthouder ondertekenen beurtelings de aankomstlijst;
 7. De toezichthouder desinfecteert de klok;
 8. De toezichthouder geeft de liefhebber een teken dat het uitlezen is afgerond;
 9. De liefhebber haalt de klok op en vertrekt aansluitend.

[1] Shi et. al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2. Online:  https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015347